Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKAMI
przez firmę Maciej Wróblewski, zwaną dalej „StopTAXI

§1
PRZEPISY OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stosuje się do wszystkich Klientów, którzy korzystają z usług StopTAXI, także za pomocą strony internetowej *stoptaxi.pl.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

2.1. Klient – osoba, na rzecz której wykonywana jest usługa transportu drogowego taksówką osobową StopTAXI i inne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie; osoba kontaktująca się telefonicznie z StopTAXI w sprawie wykonywania usługi; osoba kontaktująca się drogą elektroniczną z StopTAXI w sprawie wykonywania usługi;

2.2. Klient biznesowy – Klient, z którym rozliczenie za wykonane usługi odbywa się za pomocą wystawianych co miesiąc faktur VAT na szczególnych zasadach określonych każdorazowo w odrębnej umowie. W przypadku gdy Klient biznesowy zamówi usługę StopTAXI, której nie dotyczy zawarta z nim umowa rozliczenie następuje na podstawie postanowień przedmiotowego Regulaminu;

2.3. Klient bezgotówkowy – Klient bezgotówkowy, z którym rozliczenie za wykonane usługi odbywa się za pomocą systemu „Prepaid” na szczególnych zasadach określonych każdorazowo w niniejszym Regulaminie;

2.4. Kierowca – osoba użytkująca samochód podczas świadczenia usługi transportu drogowego taksówką osobową StopTAXI;

2.5. Taksówka – taksówka osobowa wykorzystywana przez StopTAXI do świadczenia usług transportu drogowego;

2.6. Konto – prowadzone przez StopTAXI dla Klienta pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach usług świadczonych przez StopTAXI, a w przypadku Klienta bezgotówkowego także informacje o środkach wpłaconych przez niego w ramach systemu „Prepaid” na rzecz przyszłych usług świadczonych przez StopTAXI;

2.7. Subkonto – prowadzone przez StopTAXI dla Klienta biznesowego pod unikalną nazwą (login) konto przyporządkowane do Konta, będące jego częścią i zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane osoby upoważnionej do korzystania z Konta oraz informacje o jej działaniach w ramach usług świadczonych przez StopTAXI;

2.8. Rejestracja – procedura zakładania konta na stronie internetowej: *.stoptaxi.pl;

2.9. Potwierdzenie zamówienia przez StopTAXI – w przypadku telefonicznego zamówienia przejazdu jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia dokonane przez pracownika Biura Obsługi Klienta StopTAXI w rozmowie telefonicznej z Klientem; w przypadku dokonania zamówienia przez aplikację StopTAXI dostępną na telefony komórkowe lub drogą elektroniczną za pomocą Konta/Subkonta jest to pisemna informacja StopTAXI o przyjęciu zamówienia;

2.10. Usługi – wszelkie usługi oferowane przez StopTAXI, o których mowa w przedmiotowym Regulaminie;

2.11. Umowa przewozu taksówką – umowa zawarta pomiędzy StopTAXI a Klientem, na podstawie której StopTAXI zobowiązuje się przewieźć za określoną odpłatnością Klienta i gdy Klient taki posiada, także jego bagaż z wybranego punktu wskazanego w zamówieniu na przejazd do punktu docelowego wskazanego przez Klienta. Z uwzględnieniem każdorazowo zasadniczych różnic dotyczących oferowanych przez StopTAXI usług. Przez termin umowa przewozu taksówką rozumie się także umowę przewozu dziecka, oraz stałą umowę przewozu zawartą z przedsiębiorcą (umowa przewozu taksówką jest zawierana w chwili potwierdzenia zamówienia przez StopTAXI);

2.12. Umowa przewozu dziecka – umowa stałego przewozu zawarta pomiędzy StopTAXI a Klientem bezgotówkowym tj. w tym przypadku rodzicem, opiekunem prawnym dziecka (dalej: Zleceniodawca) na podstawie której StopTAXI zobowiązuje się dokonywać przewozu dziecka za określoną odpłatnością z wybranego punktu wskazanego w zamówieniu na przejazd do punktu docelowego wskazanego przez Zleceniodawcę, na szczególnych warunkach, o których mowa w Dziale Drugim, Rozdział Drugi zatytułowanym „Przewóz Dziecka” i na zasadach określonych w odrębnej umowie;

2.13. Umowa stałego przewozu zawarta z przedsiębiorcą – umowa stałego przewozu zawarta pomiędzy StopTAXI a Klientem na podstawie której StopTAXI zobowiązuje się dokonywać przewozu przedsiębiorcy, jego pracowników i klientów na szczególnych warunkach i zasadach określonych w odrębnej umowie;

2.14. Zamówienie na przejazd – zamówienie taksówki dokonane przez Klienta telefonicznie, drogą elektroniczną lub zatrzymanie wolnej taksówki poruszającej się po ulicy bądź skorzystanie z wolnej taksówki znajdującej się na postoju, podczas którego Klient wskaże wybrany punkt, z którego ma rozpocząć się przejazd taksówką, a także jeśli jest mu znane w chwili składania zamówienia miejsce docelowe, do którego ma przejazd nastąpić;

2.15. System Prepaid – system pozwalający Klientowi na korzystanie z usług StopTAXI w ramach zgromadzonych przez Klienta na Koncie środków pieniężnych;

2.16. Kod – wygenerowany za pomocą Konta unikalny, sześciocyfrowy kod stanowiący formę płatności za przewóz taksówką,

2.17. PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

3. Dokonanie potwierdzonego przez StopTAXI zamówienia na przejazd oznacza zawarcie umowy przewozu taksówką pomiędzy Klientem a StopTAXI oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia na przejazd poprzez zatrzymanie wolnej taksówki poruszającej się po ulicy bądź skorzystanie z wolnej taksówki znajdującej się na postoju zawarcie umowy następuje z chwilą rozpoczęcia kursu.

§ 2
SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA

1. Klient może złożyć zamówienie na przejazd w następujący sposób:

 • telefonicznie – dzwoniąc pod numer 327 027 027 do Biura Obsługi Klienta StopTAXI;
 • drogą elektroniczną – poprzez indywidualne konto lub subkonto Klienta założone na stronie *.stoptaxi.pl, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@stoptaxi.pl lub poprzez korzystanie z aplikacji StopTAXI dostępnej na telefony komórkowe,
 • zatrzymując wolną taksówkę poruszającą się po ulicy bądź korzystając z wolnej taksówki znajdującej się na postoju.

§ 3 
PRAWA I OBOWIĄZKI KIEROWCY

1. Prawa i obowiązki Kierowcy:
1.1. Kierowca taksówki może przewozić Klientów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce; taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań. Po zakończeniu przewozu Kierowca obowiązany jest niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję „Kasa”.

1.2. Kierowca zobowiązany jest poruszać się według wskazań systemu nawigacyjnego oraz zgodnie z własną wiedzą dotyczącą topografii miasta oraz aktualnej sytuacji drogowej uwzględniającej bieżące utrudnienia, chyba że Klient zażąda wyznaczenia innej trasy, zgodnie z jego wskazówkami.

1.3. Kierowca w imieniu StopTAXI po wykonanej usłudze wystawia Klientowi paragon fiskalny.

1.4. Jeżeli Klient żąda wystawienia faktury VAT, powinien zostawić u Kierowcy paragon fiskalny wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentu oraz adresem e-mail, na który będzie dostarczona faktura. Kierowca zobowiązany jest dostarczyć paragon wraz z danymi do faktury VAT do działu księgowości StopTAXI w terminie 4 dni od daty wystawienia paragonu, a faktura VAT zostanie wysłana przez StopTAXI do Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez niego adres. W celu otrzymania faktury VAT Klient może również osobiście zgłosić się do siedziby StopTAXI z paragonem fiskalnym w terminie 7 dni od dnia wystawienia paragonu lub przesłać go wraz z danymi na adres siedziby StopTAXI za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

1.5. Kierowca zobowiązany jest do utrzymania należytej czystości we wnętrzu auta.

1.6. Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych w taksówkach StopTAXI (dotyczy to również Klientów).

1.7. W pojeździe nie spożywa się posiłków i napojów bez zgody Kierowcy.

1.8. Kierowca zobowiązany jest stosować się do:

 • przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908 z
  późn. zm.),
 • przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn.
  zm.);
 • umowy i Regulaminu Kierowcy StopTAXI;
 • innych aktów regulujących świadczenie usług i wykonywanie działalności przez kierowców.

1.9. Kierowca na prośbę Klienta zobowiązany jest do udzielenia Klientowi wszelkiej możliwej pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu z taksówki.

1.10. W przypadku zasłabnięcia Klienta Kierowca powinien natychmiast poinformować Biuro Obsługi Klienta StopTAXI i właściwie oceniając sytuację udzielić niezbędnej pomocy oraz wezwać odpowiednie służby ratownicze lub odwieźć do najbliższego miejsca, gdzie może otrzymać pomoc. Kierowca powinien dodatkowo poinformować Biuro Obsługi Klienta StopTAXI o zaistniałym zdarzeniu.

1.11. Kierowca może odmówić przewozu Klienta, jeżeli jego zachowanie może wskazywać na zagrożenie wystąpienia niebezpieczeństwa podczas świadczenia usługi transportu drogowego, w szczególności jeżeli Klient wykazuje nadmierne pobudzenie emocjonalne lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub narkotyków.

1.12. Kierowca na życzenie Klienta zobowiązany jest ulokować bagaż w bagażniku pojazdu. Bagaż inny niż podręczny może być przewożony jedynie w bagażniku.

1.13. Po zakończeniu przewozu Kierowca jest zobowiązany przypomnieć Klientowi o zabraniu bagażu oraz sprawdzić czy Klient nie pozostawił w taksówce jakichkolwiek przedmiotów.

1.14. Przedmioty pozostawione w taksówce przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością StopTAXI. Z bagażem pozostawionym w taksówkach StopTAXI postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych oraz właściwych przepisów prawa przewozowego.

1.15. Bagaż pozostawiony w taksówce StopTAXI, jeżeli zgodnie z przepisami dotyczącymi rzeczy znalezionych nie został jeszcze przekazany właściwemu organowi, zostanie wydany Klientowi po zidentyfikowaniu w sposób nie budzący wątpliwości, co do tego, że zostaje wydany osobie uprawnionej.

1.16. Kierowca natychmiast po zakończeniu kursu powinien poinformować Biuro Obsługi Klienta StopTAXI o znalezionych przedmiotach, podając możliwie dokładnie czas pozostawienia ich przez Klienta.

§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klientami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być również osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient:

 • jest obowiązany do zachowania, które nie będzie wpływać w sposób negatywny na bezpieczeństwo jazdy;
 • jest obowiązany uiścić należność za przejazd nie później niż w chwili opuszczenia taksówki.

3. Kierowca w miarę możliwości uwzględnia żądania Klienta co do wytycznych trasy, o ile nie naruszają one przepisów kodeksu drogowego.

4. W przypadku żądania Klienta, które pozostaje w sprzeczności z prawem, dobrymi obyczajami i polityką przewozową, Kierowca ma prawo odmówić wykonania takiego polecenia.

5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za poprawność danych podawanych StopTAXI podczas składania zamówienia drogą elektroniczną, bądź telefonicznie i na nim spoczywa obowiązek sprawdzenia poprawności takiego zamówienia (dzień, trasa, godzina, telefon kontaktowy).

6. Klient zobowiązuje się do dokonywania zamówień usługi przewozu osób z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym terminową realizację usług przez StopTAXI.

7. Osoba, która dokonuje zamówienia dla przewozu grupowego, przyjmuje zasady Regulaminu w imieniu całej grupy i jest uważana za stronę umowy przewozu taksówką.

8. Dzieci w wieku poniżej lat 13 nie mogą podróżować taksówkami StopTAXI bez opieki dorosłych, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Rozdziale Drugim Regulaminu.

9. Klient korzystający z pomocy wózka inwalidzkiego jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie podczas dokonywania zamówienia usługi przewozu taksówką. W przypadku braku informacji StopTAXI zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub jego modyfikacji, w porozumieniu z klientem.

10. Klient pełnoletni odpowiada za szkody wyrządzone StopTAXI (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia taksówki) na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Opiekunowie prawni dziecka, które wyrządziło szkody StopTAXI odpowiadają za te szkody. Koszty wynikające z uszkodzeń taksówki powstałe z winy Klienta muszą być pokryte przez niego lub jego opiekunów prawnych.

11. Klient, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza taksówkę jest zobowiązany do zapłaty na rzecz StopTAXI kwoty w wysokości 640,00 zł, w związku z koniecznością doprowadzenia taksówki do stanu poprzedniego i związanego z tym przestoju.

12. Klient jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

13. StopTAXI ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w taksówce lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta w związku z podróżą, w przypadku, gdy Klient:

 • nie przestrzega postanowień Regulaminu,
 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • zachowuje się w sposób uciążliwy dla Kierowcy,
 • działa niezgodnie z prawem.

Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Klient.

14. Skorzystanie przez StopTAXI z uprawnień, o których mowa w punkcie 13 Regulaminu, nie uprawnia Klienta do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

15. StopTAXI dołoży wszelkich starań by wykonać umowę przewozu taksówką w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

16. StopTAXI nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowość lub niewykonanie usługi transportu drogowego taksówką osobową oraz dalsze tego skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od StopTAXI, w szczególności takimi jak:

 • utrudnienia w ruchu drogowym,
 • wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie przejazdu,
 • trudne warunki atmosferyczne,
 • pożary,
 • awarie,
 • zastosowanie się do żądań policji,
 • okoliczności siły wyższej,
 • inne okoliczności uniemożliwiające wykonanie usługi.

17. W przypadku opóźnienia ze strony Klienta w dotarciu do miejsca rozpoczęcia przewozu wskazanego przez Klienta, większego niż 5 minut, Kierowca nie ma obowiązku czekać na Klienta, jeżeli Klient nie poinformuje Biura Obsługi Klienta StopTAXI o zaistniałym opóźnieniu.

18. StopTAXI nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych, ani za powstałe w związku z tym szkody, jednak zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o ww. zdarzeniu z możliwie jak największym wyprzedzeniem czasowym.

 

§ 5
PRZEWÓZ DZIECKA

1. Zezwala się na przewóz dzieci w wieku do lat 13 taksówkami StopTAXI tylko pod opieką osoby dorosłej, chyba że rodzic lub opiekun prawny, upoważnia Kierowcę do przewiezienia dziecka bez opieki rodzica lub opiekuna prawnego. W takim razie rodzic lub opiekun prawny dziecka zawierają z StopTAXI umowę przewozu dziecka. Dzieci w wieku poniżej lat 6 nie mogą być przewożone taksówkami StopTAXI bez opieki osoby dorosłej innej niż Kierowca. Niniejszy rozdział ma zastosowanie względem przewozu taksówką dziecka w wieku od lat 6 do lat 13 bez opieki osoby dorosłej innej niż Kierowca na podstawie odrębnej umowy stałego zlecenia uprzednio zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym (Klient), zwanym dalej „Zleceniodawcą”.

2. StopTAXI w ramach umowy stałego zlecenia przewozu dziecka świadczy na życzenie Zleceniodawcy także
za dodatkową opłatą usługę odprowadzenia dziecka do szkoły.

3. Zleceniodawca zgłasza do Biura Obsługi Klienta StopTAXI zlecenie przewozu taksówką dziecka wskazując:

 • czas i miejsce usługi, która ma być świadczona, tj. dokładną trasę przewozu taksówką dziecka oraz czas, w którym ma nastąpić rozpoczęcie usługi,
 • wiek dziecka,
 • zakres usług dodatkowych związanych z usługą przewozu taksówką dziecka, świadczonych przez StopTAXI,
 • fakt istnienia chorób mogących utrudniać wykonywanie przewozu taksówką dziecka, w szczególności takich jak epilepsja oraz inne choroby przewlekłe.

4. W przypadku potwierdzenia, iż usługa przewozu dziecka może być świadczona, Biuro Obsługi Klienta StopTAXI poinformuje Zleceniodawcę o gotowości zawarcia umowy i przekaże informacje na temat kosztów świadczonej usługi.

5. W przypadku akceptacji warunków umowy przez Zleceniodawcę, zobowiązany jest on do podania swoich danych osobowych w postaci:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • PESEL,
 • wskazania stopnia pokrewieństwa w celu ustalenia sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem oraz miejsca zameldowania, numeru telefonu kontaktowego oraz podania danych dziecka w postaci:
  • imienia i nazwiska,
  • daty urodzenia.

6. W przypadku wybrania przez Zleceniodawcę usługi polegającej na odbiorze dziecka z taksówki przez osobę wskazaną, Zleceniodawca wskaże dane i numer kontaktowy osób uprawnionych do odbioru dziecka.

7. Powyższe dane będą służyły do przygotowania umowy do podpisu przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

8. W dniu rozpoczęcia świadczenia usługi Zleceniodawca przekaże Kierowcy podpisaną wcześniej treść umowy zlecenia przewozu dziecka taksówką.

9. W momencie przekazania umowy Zleceniodawca winien posiadać przy sobie dowód tożsamości umożliwiający weryfikację jego danych znajdujących się w treści umowy.

10. Taksówki StopTAXI służące do przewozu dzieci są wyposażone w GPS i rozbudowany system telemetryczny.

11. Trasa przejazdu przy realizacji usługi przewozu dziecka jest ustalana przez system zarządzający flotą StopTAXI i Kierowca nie może jej zmienić bez zgody Biura Obsługi Klienta StopTAXI.

12. Indywidualne konto Klienta zarejestrowanego na *.stoptaxi.pl daje możliwość śledzenia trasy pokonywanej przez taksówkę wiozącą dziecko. Tylko zalogowany właściciel konta (rodzic, opiekun prawny dziecka lub osoba przez niego upoważniona) ma dostęp do tych informacji.

13. Kierowcy wskazani w umowie przewozu dziecka jako osoby upoważnione do przewozu dziecka posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, są przeszkoleni w zakresie jazdy, udzielania pierwszej pomocy, także dzieciom oraz w zakresie opieki nad nimi.

14. Kierowca, który przewozi dziecko bez opiekuna prawnego zgodnie z zawartą umową przewozu dziecka ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osoby małoletniej podróżującej bez prawnego opiekuna w takcie pobytu dziecka w taksówkach StopTAXI.

15. W czasie oczekiwania na taksówkę i po wyjściu z taksówki Kierowca i StopTAXI są zwolnieni z odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci – w tym czasie za dzieci odpowiedzialność ponoszą opiekunowie prawni lub inne osoby przez nie upoważnione.

16. Należność za usługę przewozu dziecka taksówką bez obecności opiekuna prawnego uiszczają opiekunowie prawni z góry.

17. Dziecko do lat 12, które posiada mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym, które to StopTAXI zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci.

§ 6
DOSTARCZANIE ZAKUPÓW

1. StopTAXI świadczy Klientom biznesowym i bezgotówkowym usługi dostarczania do miejsca wskazanego przez Klienta ściśle określonych przez niego towarów, uprzednio zakupionych przez Kierowcę, zgodnie z zamówieniem.

2. Maksymalna kwota zamówienia nie może wynosić więcej niż 180,00 zł brutto.

3. Usługa ta może być przez StopTAXI świadczona w przypadku gdy każdorazowa lokalizacja Kierowcy pozwala na dojazd przez Kierowcę do wskazanego przez Klienta sklepu lub jeżeli Klient nie wskazał konkretnego sklepu to do najbliższego sklepu w obrębie miejsca dostarczenia zakupów, w czasie maksymalnie 10 minut.

4. Biuro Obsługi Klienta po przyjęciu zamówienia wykonuje do Klienta zwrotny telefon w celu udzielenia informacji czy usługa ta może być wykonana. W przypadku oświadczenia StopTAXI o możliwości wykonania usługi dostarczenia towarów potwierdzenie realizacji usługi przez Klienta jest równoznacznie z zawarciem umowy.

5. Biuro Obsługi Klienta StopTAXI poinformuje każdorazowo Klienta przy składaniu zamówienia o tym czy Kierowca znajduje się w lokalizacji zapewniającej możliwość dojazdu przez Kierowcę do najbliższego sklepu w obrębie miejsca dostarczenia zakupów, w czasie maksymalnie 10 minut. W przypadku gdyby żaden Kierowca nie znajdował się w takiej lokalizacji Biuro Obsługi Klienta StopTAXI poinformuje o tym fakcie Klienta i uzgodni czy w takim przypadku Klient życzy sobie realizacji usługi pomimo konieczności
poniesienia dodatkowych kosztów, o których mowa w Dziale III zatytułowanym „Taryfikator opłat” Rozdziale I zatytułowanym „Cennik usług”.

6. Usługa dostarczania zakupów jest dostępna wyłącznie dla Klientów bezgotówkowych i biznesowych. Klient zobowiązany jest dokonać opłaty za wykonaną usługę dostarczenia towarów, w tym za zakup towarów, przy odbiorze zakupów od Kierowcy. W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim StopTAXI jest upoważnione do obciążenia w/w płatnością Konto.

7. Po wydaniu Klientowi przez Kierowcę zamówionego towaru, Klient powinien dokonać sprawdzenia czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych wynikających z transportu oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem.

8. Kierowca dostarcza zakupy wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane niezbędne do jej wystawienia.

9. Zakupy w postaci alkoholu lub tytoniu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. StopTAXI zastrzega sobie możliwość weryfikacji przez Kierowców wieku osoby odbierającej zakupy. W przypadku odbioru wskazanych w zdaniu pierwszym towarów przez osobę niepełnoletnią lub w przypadku odbioru towaru w postaci alkoholu przez osobę nietrzeźwą Kierowca jest uprawniony do odmowy wydania towaru. Nie przekazanie przez Kierowcę zamówionych towarów z uwagi na okoliczności, o których mowa w
dwóch zdaniach poprzednich skutkuje obciążeniem Klienta kosztami zakupu zamówionych towarów jak i ich dostarczenia (pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio).

10. W przypadku gdy Kierowca w miejscu wskazanym przez Klienta jako miejsce dostarczenia zakupów oczekuje na odbiór towarów dłużej niż 5 min., a Klient nie poinformował Biura Obsługi Klienta o planowanej zmianie godziny odbioru towarów, StopTAXI jest upoważnione do obciążenia Klienta kosztami zakupu zamówionych towarów jak i ich dostarczenia, bez obowiązku dostarczenia przez Kierowcę zamówionych towarów w innym terminie.

§ 7
DOWÓZ POSIŁKÓW Z RESTAURACJI

1. StopTAXI świadczy Klientom bezgotówkowym i biznesowym usługi dowozu ściśle określonych przez Klienta w zamówieniu posiłków ze wskazanej przez Klienta restauracji i ewentualnie innych zakupów dokonanych w restauracji do miejsca dowozu wskazanego przez Klienta.

2. Maksymalna kwota zamówienia nie może wynosić więcej niż 180,00 zł brutto.
3. Usługa ta może być przez EcoCar świadczona w przypadku gdy każdorazowa lokalizacja Kierowcy
pozwala na odbiór zamówionych posiłków oraz ewentualnie innych towarów z wybranej przez Klienta
restauracji w czasie maksymalnie 10 minut.
4. Biuro Obsługi Klienta po przyjęciu zamówienia wykonuje do Klienta zwrotny telefon w celu udzielenia
informacji czy usługa ta może być wykonana. W przypadku oświadczenia EcoCar o możliwości wykonania
Strona | 8
usługi dostarczenia towarów potwierdzenie realizacji usługi przez Klienta jest równoznacznie z zawarciem
umowy.
5. Biuro Obsługi Klienta EcoCar poinformuje każdorazowo Klienta przy składaniu zamówienia o tym czy
Kierowca znajduje się w lokalizacji zapewniającej możliwość odbioru zamówionych posiłków z wybranej
przez Klienta restauracji w czasie maksymalnie 10 minut.
6. Usługa dowozu posiłków jest dostępna wyłącznie dla Klientów bezgotówkowych i biznesowych. Klient
zobowiązany jest dokonać opłaty za wykonaną usługę dowozu posiłków przy odbiorze zamówienia od
Kierowcy. W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności, o której mowa w zdaniu poprzednim EcoCar
jest upoważnione do obciążenia w/w płatnością Konto.
7. Po wydaniu Klientowi przez Kierowcę zamówionego posiłku i ewentualnie innych zakupów
dokonanych w restauracji, Klient powinien dokonać sprawdzenia czy towar nie posiada uszkodzeń
mechanicznych wynikających z transportu oraz czy wydany towar jest zgodny z zamówieniem.
8. Kierowca dostarcza zamówiony posiłek oraz ewentualnie inne zakupy dokonane w restauracji wraz z
dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Klient podał dane
niezbędne do jej wystawienia.
9. Zakupy z restauracji w postaci alkoholu lub tytoniu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej.
EcoCar zastrzega sobie możliwość weryfikacji przez Kierowcę wieku osoby odbierającej zakupy. W
przypadku odbioru wskazanych w zdaniu pierwszym towarów przez osobę niepełnoletnią, lub w
przypadku odbioru towaru w postaci alkoholu przez osobę nietrzeźwą Kierowca jest uprawniony do
odmowy wydania towaru. Nie przekazanie przez Kierowcę zamówionych towarów z uwagi na
okoliczności, o których mowa w dwóch zdaniach poprzednich skutkuje obciążeniem Klienta kosztami
zakupu zamówionych towarów jak i ich dostarczenia (pkt 6 powyżej stosuje się odpowiednio).
10. W przypadku gdy Kierowca w miejscu wskazanym przez Klienta jako miejsce dostarczenia posiłku
oraz ewentualnie zakupów dokonanych w restauracji oczekuje na odbiór towarów dłużej niż 15 min., a
Klient nie poinformował Biura Obsługi Klienta o planowanej zmianie godziny odbioru towarów, EcoCar
jest upoważniony do obciążenia Klienta kosztami zamówionego posiłku oraz ewentualnie innych zakupów
dokonanych w restauracji, bez obowiązku dostarczenia przez Kierowcę zamówionych towarów w innym
terminie.
§ 8
PRZEWÓZ ZWIERZĄT
1. Przewóz zwierząt odbywa się jedynie w obecności Klienta.
2. Kierowca może odmówić przewozu Klienta, jeżeli Klient zamierza zawrzeć umowę przewozu taksówką
na przejazd ze zwierzęciem bez uprzedniego zawiadomienia Biura Obsługi Klienta o tym fakcie.
3. Pies, kot lub inne małe zwierzę domowe może zostać przewiezione o ile przebywa w odpowiednim
zabezpieczeniu np. klatka, które można umieścić tak, aby zwierzę nie uszkodziło, albo nie zanieczyściło
taksówki. Ciężar i wielkość zwierzęcia nie mogą przekraczać dopuszczalnej ładowności taksówki i
zagrażać bezpieczeństwu jazdy.
4. Kierowca może odmówić przewozu Klienta ze zwierzęciem jeżeli zwierzę swoim zachowaniem
wskazuje na nieprzewidywalność lub agresywność, a także jeśli zwierzę znajduje się w stanie wskazującym
na ciężką chorobę lub posiada znamię innych dolegliwości, które wymuszą konieczność dodatkowego
sprzątania lub dezynfekowania samochodu.
5. Klient jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie szkody jakie zwierzę
spowodowało podczas przewozu taksówką.
6. Kierowca może odmówić przewozu Klienta ze zwierzęciem jeżeli według przeciętnej wiedzy życiowej
można zakwalifikować zwierzę jako niebezpieczne.
7. Postanowienia niniejszego rozdziału z wyłączeniem pkt 2, 3 i pkt 5 nie dotyczą psa przewodnika osoby
niewidomej lub niedowidzącej.
Strona | 9
§ 9
PRZEWÓZ BAGAŻU
1. Kierowca przewozi bagaż na życzenie Klienta.
2. Kierowca może odmówić przewozu w sytuacji gdy rozmiar bagażu lub jego waga przekraczają
możliwości przewozu.
3. Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych w
szczególności broni, materiałów łatwo palnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących itp.
4. Bagaż może być przewożony tylko i wyłącznie w bagażniku. Powinien być zapakowany w taki sposób,
aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu oraz w wyniku jego przewożenia zniszczeniu
lub uszkodzeniu nie uległa taksówka.
5. W przypadku zlecenia przez Klienta przewozu bagażu, który łącznie z jego zawartością posiada wysoką
wartość pieniężną tj. powyżej 1000,00 zł Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie EcoCar lub
Kierowcę poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia zawierającego także określoną przez
Klienta wartość bagażu.
6. W przypadku konieczności osobistego doręczenia przekazanego bagażu stosuje się następujące
regulacje:
a) ciężar niesionego bagażu nie może przekroczyć 10 kg,
b) bagaż posiada rozmiary umożliwiające przeniesienie,
c) Kierowca obowiązany jest do przenoszenia bagażu na odległość nie większą niż 20 m,
d) dolicza się opłatę w wysokości 5 zł za odebranie przesyłki przez Kierowcę oraz kolejne 5 zł za
doręczenie.
7. Jeżeli Klient stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym
fakcie Kierowcę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu od Kierowcy. Potwierdzenie to Klient
zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z Działem
Czwartym Regulaminu.
8. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu z winy EcoCar lub Kierowcy, EcoCar zobowiązany jest do
wypłaty Klientowi stosownego odszkodowania. Wysokość odszkodowania nie może przewyższać zwykłej
wartości bagażu. W przypadku nie złożenia przez Klienta oświadczenia o którym mowa w ust. 5 powyżej
EcoCar jest odpowiedzialny za zawinioną przez EcoCar lub Kierowcę utratę bagażu jedynie do wysokości
zwykłej wartości bagażu. Warunkiem wypłaty przez EcoCar odszkodowania jest uzyskanie przez Klienta
pisemnego potwierdzenia przez Kierowcę stwierdzenia braku lub uszkodzenia bagażu Klienta.
§ 10
ODPROWADZANIE SAMOCHODU KLIENTA
1. EcoCar świadczy usługi odprowadzania samochodu osobowego Klienta z miejsca wskazanego przez
Klienta jako miejsce odbioru pojazdu do miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce odprowadzenia
samochodu.
2. W przypadku gdy podczas świadczonej usługi odprowadzania samochodu Klienta nastąpi zdarzenie
powodujące szkodę w samochodzie Klienta lub innym pojeździe, Kierowca ani EcoCar nie ponoszą
odpowiedzialności za tę szkodę, a Klient zobowiązuje się pokryć tę szkodę w całości z posiadanego
ubezpieczenia OC lub AC.
Strona | 10
§ 11
DOSTARCZANIE PRZESYŁEK
1. EcoCar świadczy usługi dostarczania przesyłek z miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce
odbioru przesyłki do miejsca wskazanego przez Klienta jako miejsce dostarczenia.
2. Wymiary przesyłek, które mogą być przez EcoCar dostarczane, muszą umożliwiać swobodne ich
przenoszenie oraz nie mogą przekroczyć 10 kg.
3. Całkowitą odpowiedzialność za zawartość przesyłki i jej przewóz ponosi Klient.
4. EcoCar nie odpowiada za ewentualne szkody w przesyłce, a także szkody spowodowane przewozem
przesyłki.
5. Zabronione jest zlecenie przez Klienta usługi przewozu towarów niebezpiecznych, a także takich których
wytwarzanie, przetwarzanie, obrót, posiadanie, wykorzystywanie są niedozwolone przez przepisy prawa.
6. Szczegółowe zasady świadczenia usług dostarczania przesyłek zostały określone w odrębnym
Regulaminie świadczenia usług pocztowych i kurierskich przez EcoCar Spółka z o.o. dostępnym na stronie
internetowej www.ecocar.pl.
§ 12
POZOSTAŁE USŁUGI
1. Umowa stałego przewozu zawarta z przedsiębiorcą – usługa ta jest realizowana każdorazowo na
podstawie odrębnej umowy zawartej w Klientem. Przepisy niniejszego Regulaminu poza kwestiami, które
w sposób odmienny zostały określone w umowie stosuje się.
2. Reklama kontrahentów EcoCar – usługa polegająca na zamieszczeniu reklamy na tylnych szybach
taksówek EcoCar. Usługa ta jest regulowana przez odrębne umowy.
3. EcoCar uprawnione jest do organizowania konkursów, które będą regulowane odrębnymi regulaminami.
§ 13
WYNAJEM LIMUZYN
1. EcoCar świadczy usługi wynajmu limuzyn wykorzystywanych na indywidualne potrzeby Klienta.
2. Aktualna oferta dostępnych limuzyn jest zamieszczona na stronie internetowej www.ecocar.pl, w
zakładce „wynajem limuzyn”.
3. Usługa jest dostępna dla Klientów oraz dla Klientów biznesowych.
4. Opłata za usługę jest wyliczana na podstawie zgłoszonego przez Klienta zapotrzebowania czasowego
na limuzynę.
5. W przypadku klientów indywidualnych opłata za usługę jest pobierana „z góry” w formie doładowania
Konta w Systemie Prepaid lub w formie przelewu bankowego.
6. W przypadku klientów biznesowych opłata za usługę będzie doliczona do wystawianej co miesiąc
faktury VAT.
7. Cennik usługi wynajmu limuzyn jest dostępny na stronie internetowej www.ecocar.pl, w zakładce
„wynajem limuzyn”.
Strona | 11
§ 14
ZASADY WYKONYWANIA USŁUG
EcoCar może odmówić wykonania Usługi w przypadku gdy obiektywne okoliczności nie pozwalają
StopTAXI na jej prawidłowe zrealizowanie.
§ 15
CENNIK USŁUG
1. Cennik usług StopTAXI jest dostępny na stronie internetowej www.ecocar.pl.
2. Zmiany cennika nie stanowi wprowadzenie do cennika nowych zapisów, które wynikają z rozwoju
StopTAXI i rozpoczęcia świadczenia usług w nowych lokalizacjach oraz ustalenia dla tych lokalizacji
odrębnych taryfikatorów.
3. Stosowany przez StopTAXI podział taryfowy wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązujących i
jest z nim tożsamy.
4. Ceny zawarte w cenniku o którym mowa w ust.1 powyżej mogą zostać ustalone w sposób odmienny na
podstawie odrębnej umowy.
5. Cena gwarantowana – kwota umowna, która po ustaleniu trasy przejazdu została podana Klientowi, a
klient wyraził na nią zgodę. Informacja na temat wysokości kwoty umownej jest podawana podczas
składania zamówienia w rozmowie telefonicznej z Biurem Obsługi Klienta StopTAXI. Jeżeli klient nie
wyraził zgody na cenę umowną, rozliczenie za przejazd odbywa się według wskazań licznika. Kwota
umowna obowiązuje jedynie przy trasie przejazdu dłuższej niż 7km.
6. Poza wyjątkami wymienionymi w następnym punkcie Regulaminu nie jest dopuszczalne pobranie opłaty
innej niż kwota umowna.
7. Kwota umowna przestaje obowiązywać w przypadku gdy:
a) Klient na swoje żądanie zmienił trasę lub zarządził postój w trakcie jazdy, a także w innych przypadkach,
w których Klient na swoje żądanie zmienił pierwotne ustalenia,
b) Klient zamówił taksówkę na określoną godzinę i spóźnił się powyżej 5 minut,
c) Klient nie wyraził zgody na cenę umowną podczas składania zamówienia.
8. W przypadkach opisanych w pkt 7 powyżej, zamiast kwoty umownej naliczana jest cena zgodna ze
wskazaniem taksometru.
9. W przypadku zamówienia taksówki na określoną godzinę i opóźnienia Klienta powyżej 5 minut
Kierowca jest uprawniony do włączenia taksometru.
10. Rabaty udzielone na podstawie różnych tytułów (odrębnych akcji promocyjnych, umów o współpracy)
nie sumują się.
§ 16
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sposoby płatności za usługi StopTAXI:
a) gotówka,
b) karta płatnicza,
c) serwis płatniczy PAYU, SixPay i inne,
d) prepaid,
e) przelew – w przypadku klienta biznesowego,
f) Kod.
Strona | 12
2. Sposoby płatności za usługi StopTAXI świadczone za pośrednictwem aplikacji StopTAXI i serwisu PayU:
a) karta płatnicza,
b) doładowanie Konta za pomocą karty płatniczej.
2.1. PayU pośrednicząc przy dokonaniu płatności udostępnia narzędzie umożliwiające przypisanie do
indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient może dokonywać na rzecz
StopTAXI płatności w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania
wszystkich danych karty płatniczej.
§ 17
REKLAMACJE
1. Klient ma prawo zgłosić reklamację nie później niż w ciągu 7 dni od daty zdarzenia, będącego podstawą
do zgłoszenia reklamacji.
2. StopTAXI ma obowiązek przyjąć reklamację, rozpatrzyć ją w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia oraz
poinformować Klienta o ocenie zasadności reklamacji i zapadłym rozstrzygnięciu.
3. Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji drogą:
a) elektroniczną – poprzez e-mail: biuro@stoptaxi.pl lub z pozycji swojego konta na stronie
internetowej StopTAXI,
b) telefoniczną – poprzez Dział Reklamacji, numer 327 027 027,
c) pocztową – na adres: StopTAXI ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa, przy czym za datę
złożenia reklamacji uznaje się datę stempla pocztowego o przyjęciu listu do wysyłki przez urząd pocztowy.
4. Reklamacja, aby zostać rozpoznana powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko Klienta,
numer boczny taksówki, numer identyfikacyjny kierowcy lub jego nazwisko, datę przejazdu, którego
dotyczy reklamacja, przebieg zdarzenia, oczekiwania w kwestii rozstrzygnięcia reklamacji.
5. Osobą uprawniona do składania reklamacji jest Klient lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone
przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.
§ 18
ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA NA STRONIE WWW.ECOCAR.PL
1. Regulamin korzystania ze strony www.ecocar.pl.
2. Klient jest uprawniony do zarejestrowania konta na stronie www.ecocar.pl http://klient.ecocar.pl.
3. W celu dokonania rejestracji, Klient, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
swojego imienia i nazwiska (nazwy osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej) adresu e-mail, numeru
telefonu kontaktowego oraz hasła.
4. Przekazanie wyżej wymienionych danych osobowych jest tożsame z udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez StopTAXI w zakresie koniecznym dla realizacji
przejazdów taksówką, a w przypadku korzystania przez Klienta z aplikacji StopTAXI oznacza dodatkowo
wyrażenie zgody na przekazanie przez StopTAXI adresu e-mail Klienta do PayU, który to, jest konieczny dla
prawidłowego przeprowadzenia transakcji płatności.
5. Klient zarządzający kontem, oświadcza, że posiada zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób, na
rzecz których utworzone zostało Subkonto. Zgoda ta w szczególności odnosi się do upoważnienia Klienta
do przekazania tych danych na rzecz StopTAXI i ich przetwarzania w celu realizacji przejazdów
taksówką.
Strona | 13
6. Klient przekazując dane osobowe na rzecz StopTAXI w celu przywołanym powyżej, jest
świadomy tego, iż przekazanie danych jest dobrowolne, a także że przysługują mu uprawnienia określone
w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)
7. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim
adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.
8. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian na koncie.
9. Klient jest uprawniony do usunięcia Konta.
10. EcoCar jest uprawniony do kontroli i administracyjnego usunięcia konta Klienta.
§ 19
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy ustaw i aktów
wykonawczych do ustaw, w szczególności: ustawy z dnia 15.11.1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. 2000,
Nr 50, poz. 601 z późn.zm.), ustawy z dnia 6.09.2000 o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, Nr 125, poz.
874 z późn. zm), ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a StopTAXI, której przedmiotem są usługi świadczone
przez StopTAXI na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez EcoCar będą rozstrzygane przez właściwe
polskie sądy powszechne.
4. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu Klientowi po
bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, StopTAXI zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego
do zapłaty.
5. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za
nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
6. StopTAXI może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez StopTAXI,
który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie *.stoptaxi.pl
http://klient.ecocar.pl zmienionego Regulaminu.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

pl_PLPolski